The Shining (1980). Cuban poster by Raupa.

The Shining (1980). Cuban poster by Raupa.

(Source: oscars.org)